Voorwaarden

 

Voorwaarden huurovereenkomst bungalowpark ‘t Hout Bakkeveen 2020

A. Verplichtingen verhuurder 

Verhuurder is verplicht: 

 1. Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen. 
 2. In goede staat en compleet met inventaris volgens ter beschikking gestelde lijst, ter beschikking te stellen. 
 3. Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt. 
 4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt. 
 5. Voldoende instructie vooraf te geven over het gehuurde. 

B. Verplichtingen huurder 

Huurder is verplicht: 

 1. De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel D. 
 2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken. 
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen. 
 4. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren. 
 5. Het verblijf tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren. 

C. Annulering huurder 

 1. Huurder dient per aangetekende post te annuleren. 
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
  1. 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
  2. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
  3. 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
  4. 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
  5. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode. 
 3. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in rekening brengen. 
 4. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst. 

D. Niet nakoming 

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. 
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs. 
 3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op een schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1. 
 4. Brengt huurder de sleutel later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentrage van de huurprijs). 

E. Kosten tijdens verhuur 

 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het verblijf tijdens de huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. 
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken. 

F. Schade 

 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. 
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor dit verblijf afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder. 

G. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.